Kontakt

  

Regulamin konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, wyłaniania laureatów oraz sposób powoływania i działania jury konkursu.

2. Przyznawana w konkursie nagroda nie jest „doroczną nagrodą” w rozumieniu §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012, poz. 610).

3. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zwany dalej „NIMOZ”.

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea, poprzez:

a. wybór najwybitniejszych osiągnięć z wszystkich dziedzin działalności muzealnej,

b. wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się dokonań muzealnych.

§ 3

Adresaci konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.), tj. takie, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powoływane decyzją właściwych władz.

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku, którego dotyczy edycja konkursu.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach:

a. wystawy sztuki,

b. wystawy historyczne i archeologiczne,

c. wystawy etnograficzne,

d. wystawy przyrodnicze i techniczne,

e. przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej,

f. edukacja,

g. konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,

h. digitalizacja i nowe technologie,

i. projekty naukowo-badawcze,

j. publikacje,

k. inwestycje.

3. Prawo zgłoszenia przedsięwzięć do konkursu ma muzeum, które jest ich organizatorem lub współorganizatorem.

4. Nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to projektów wspartych finansowo w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których NIMOZ wypełnia rolę tzw. instytucji zarządzającej.

5. Każde zgłoszenie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii.

6. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie cztery projekty, każdy w innej kategorii.

7. Muzeum przygotowuje komplet dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się:

a. karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,

b. prezentacja projektu w formacie pdf.

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9. Po przesłaniu karty zgłoszeniowej nie można dokonywać w niej zmian.

10. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archiwum NIMOZ przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu dokumentacja nagrodzonych prac pozostaje w archiwum NIMOZ wieczyście, natomiast dokumentacja pozostałych zgłoszeń może ulec wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną przewidzianą prawem.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833) przez NIMOZ w celu prowadzenia procedury konkursu.

§ 5

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Kartę zgłoszeniową w wersji elektronicznej należy przesłać na adres wskazany przez NIMOZ.

2. Prezentację zgłaszanego do konkursu projektu należy przesłać zgodnie z instrukcją otrzymaną z NIMOZ po przesłaniu elektronicznej wersji karty zgłoszeniowej.

3. Zgłaszane w kategorii konkursowej „j” publikacje należy przesłać pocztą na adres NIMOZ, z dopiskiem na kopercie „Sybilla. Kategoria j”.

4. Przesłanie kompletu dokumentacji musi nastąpić w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do końca lutego danego roku. W wypadku kategorii „j” decyduje data stempla pocztowego.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor NIMOZ, po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może przedłużyć czas nadsyłania prac do konkursu, informując o tym w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Jury konkursu

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje jury.

2. W jury konkursu nie mogą zasiadać osoby zatrudnione w muzeach.

3. Jury powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora NIMOZ. Kadencja jury trwa 1 rok.

4. W skład jury wchodzi 9 członków. Skład jury jest jawny i podawany do wiadomości publicznej w dniu ogłoszenia konkursu.

5. Pracami jury kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wybrani większością głosów przez członków jury. Dla ważności obrad wymagane jest kworum, stanowiące dwie trzecie całkowitej liczby członków jury, w tym obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

6. Nowi członkowie jury mogą zostać powołani w trakcie trwania konkursu jedynie w przypadku, gdy któryś z członków zrezygnuje z członkostwa.

7. Udział w pracach jury jest płatny.

8. Członkowie jury dokonują wstępnej oceny zgłoszeń indywidualnie, przyznając punkty według skali od 0 do 10.

9. Jury w czasie posiedzenia w każdej kategorii przyznaje nagrodę oraz dwa wyróżnienia, ponadto, spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wyłania zgłoszenie nagrodzone nagrodą główną. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii, przyznać mniej wyróżnień lub nie przyznać ich w ogóle. Jury może nie przyznać nagrody głównej.

10. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Obrady jury są tajne.

12. Wyniki konkursu są publikowane wraz z uzasadnieniem przyznanych nagród.

§ 7

Nagrody

1. Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach są pieniężne. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

2. Budżet konkursu zawarty jest w budżecie NIMOZ.

3. Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach jest równa, nagroda główna stanowi co najmniej dwukrotność nagrody w kategorii.

4. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto. Ich wysokość jest podawana do wiadomości publicznej.

5. Decyzję w sprawie wykorzystania przez nagrodzone muzeum środków pieniężnych podejmuje jego dyrektor.

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

2. Wyniki konkursu są publikowane przez NIMOZ.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. NIMOZ zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości zgłoszeń konkursowych lub ich opublikowania w wybranych przez siebie polach eksploatacji, wyłącznie w celu promowania konkursu.

2. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu, oraz za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu, oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.