Kontakt

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie


 

Muzeum Katyńskie, z uwagi na swój tragiczny i skomplikowany charak­ter, przy tworzeniu wystawy stałej w docelowej siedzibie na terenie cytadeli warszawskiej, wymagało zastosowania szczególnych środków

przekazu. Z myślą zwłaszcza o młodych odbiorcach, przy tworzeniu ekspozycji wykorzystano liczne multimedia. Przez zastosowanie tych wyrazistych, obrazowych środków przekazu udało się zrealizować nie­zwykle trudne przedstawienie implikacji Katynia. Wyeksponowanie ar­tefaktów, wydobytych podczas prac sondażowo-ekshumacyjnych, ułożonych z szacunkiem w urnach tworzących całe ściany relikwiarzy, pozwoliło niejako w bezpośredni sposób poprowadzić zwiedzających drogą śmierci.

Pozwoliło na osobiste zetknięcie z tragedią poszczegól­nych oficerów i ich rodzin oraz całego narodu. Dzięki zastosowanym środkom otwarta wystawa poraża bezpośredniością przekazu, wpły­wa na percepcję zwiedzających i ich wewnętrzną przemianę. Sprawia, że każdy z odwiedzających ma możliwość indywidualnego przeżycia Zbrodni Katyńskiej.