Kontakt

Uwaga! 

 Poprawnie zgłoszony wniosek to przesłanie karty zgłoszeniowej i prezentacji do systemu naboru zgłoszeń Sybilla 2019! 

Zalogowanie się do systemu możliwe jest po otrzymaniu drogą mailową kodów dostępu!

Jeżeli nie otrzymali Państwo kodu dostępu pomimo przesłania na adres konkursu karty zgłoszeniowej prosimy o pilny kontakt z sekretariatem.

 

 

 

REGULAMIN 40.

KONKURSU NA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2019

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, wyłaniania laureatów oraz sposób powoływania i działania jury konkursu.
 2. Przyznawana w konkursie nagroda nie jest „doroczną nagrodą” w rozumieniu §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012, poz. 610).
 3. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dalej NIMOZ).

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami oraz – wyrażenie uznania dla ich autorów.

§ 3

Adresaci konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.), których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 4

Kategorie konkursowe

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach:

 1. Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury
 2. Edukacja
 3. Projekty naukowo-badawcze 
 4. Nowe i zmodernizowane wystawy stałe
 5. Wystawy czasowe 
 6. Zarządzanie 

 

§ 5

Procedura składania zgłoszeń

 1. Prawo zgłaszania przedsięwzięć do konkursu ma muzeum, które jest ich organizatorem lub współorganizatorem (w takim wypadku – za jego pisemnie wyrażoną zgodą, dołączoną do karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to projektów wspartych finansowo w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których NIMOZ wypełnia rolę tzw. instytucji zarządzającej.
 3. Ocenie podlegają przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku edycji konkursu. Wyjątkiem są wystawy czasowe udostępniane publiczności do końca lutego następnego roku.
 4. Każde przedsięwzięcie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego przedsięwzięcia na części i ich zgłaszanie w różnych kategoriach.
 5. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie trzy przedsięwzięcia, każde w innej kategorii.
 6. Terminem składania zgłoszeń jest koniec lutego.
 7. Na zgłoszenie składają się: karta zgłoszeniowa oraz prezentacja w formacie pdf.
 8. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres sybilla@nimoz.pl
 9. Po dokonaniu formalnego sprawdzenia kompletności karty zgłoszeniowej, muzeum otrzyma hasło dostępu do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń.
 10. W elektronicznym systemie naboru zgłoszeń muzeum zamieszcza pełne zgłoszenie, tj. kartę zgłoszeniową oraz prezentację zgłaszanego przedsięwzięcia.
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Po przesłaniu karty zgłoszeniowej oraz prezentacji do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń, nie można dokonywać w nich zmian.
 13. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archiwum NIMOZ przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu dokumentacja nagrodzonych prac pozostaje w archiwum NIMOZ wieczyście, natomiast dokumentacja pozostałych zgłoszeń może ulec wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną przewidzianą prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz. U z 2018, poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015, poz. 1743).
 14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez NIMOZ w celu prowadzenia procedury konkursu.

 

§ 6

Jury

 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje jury.
 2. W jury zasiadają eksperci z zakresu kategorii konkursowych, rekomendowani przez dyrektora NIMOZ, powoływani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 2 lat.
 3. W skład jury wchodzi 11 członków. Skład jury jest podawany do wiadomości publicznej wraz z ogłoszeniem danej edycji konkursu.
 4. Pracami jury kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wybrani większością głosów przez członków jury. Dla ważności obrad wymagane jest kworum, stanowiące trzy piąte całkowitej liczby członków jury, w tym obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 5. Członkowie jury mogą być powoływani w trakcie trwania konkursu jedynie w przypadku, gdy któryś z członków zrezygnuje z członkostwa lub ze względów obiektywnych nie będzie mógł wypełniać swoich obowiązków. Powołanie następuje w trybie przewidzianym w ust.2
 6. Udział w pracach jury ma charakter honorowy. Członkom jury przysługuje zwrot kosztów podróży noclegów oraz wydatków na wyżywienie przy czym rozliczenie następuje na zasadach i w wysokości jakie są przewidziane przy wypłacaniu diet dla pracowników na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 r. poz. 167).

 

§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Jury konkursu dokonuje oceny zgłoszeń w dwóch etapach:

a)     etap 1: indywidualna ocena zgłoszeń przez jurora wg kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

b)     etap 2: kolektywna i ostateczna ocena w trakcie posiedzenia jury, obejmująca prezentację wyników pierwszego etapu oceny oraz wybór w drodze głosowania laureatów konkursu.

 1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek jury informuje o tym fakcie przewodniczącego oraz wstrzymuje się od oceny.
 2. Jury w każdej z kategorii przyznaje nagrodę oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia, ponadto, spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wyłania laureata nagrody głównej.
 3. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii, przyznać mniej wyróżnień lub nie przyznać ich w ogóle. Jury może nie przyznać nagrody głównej.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.
 5. Obrady jury są niejawne.
 6. Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach mają formę statuetki. Wyróżnienia mają formę dyplomu.
 7. Dyrektor NIMOZ, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może przyznać nagrodę specjalną, kierując się własną oceną dokonań muzealnych w danym roku edycji konkursu, również spoza zgłoszonych przedsięwzięć.
 8. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz publikowane w mediach dedykowanych Konkursowi.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestniczący w Konkursie udzielają NIMOZ prawa do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości zgłoszeń konkursowych lub ich opublikowania na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 1. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu, oraz za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu, oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.