Kontakt

Posiedzenie jury 40. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku

Sybilla 2019

 

Informujemy, że w dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie jury 40. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019. W spotkaniu, które miało formę zdalną, uczestniczył pełen skład jury.

Przewodniczącym składu jury został wybrany prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk a zastępcą przewodniczącego dr hab. Piotr Kwiatkowski. 

Muzea, których projekty doceniono poprzez przyznanie nagrody lub wyróżnienia w danej kategorii konkursowej, zostaną o tym poinformowane pisemnie najpóżniej na początku września br.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej, jubileuszowej edycji Sybilli serdecznie dziękujemy za przesłanie zgłoszeń.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu zaplanowana jest na październik br. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie. 

 

Sekretariat Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

 

Komunikat dotyczący przebiegu 40. edycji konkursu Sybilla 2019

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Uprzejmie informujemy, iż nabór do tegorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu zakończył się 29 lutego t.r. Na konkurs wpłynęły wnioski w kategoriach: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury (14 zgłoszeń); edukacja (38 zgłoszeń); projekty naukowo-badawcze (20 zgłoszeń); nowe i zmodernizowane wystawy stałe (15 zgłoszeń); wystawy czasowe (60 zgłoszeń); zarządzanie (10 zgłoszeń).

Aktualnie, w trybie zdalnym, trwają prace jury konkursu w składzie: Przemysław Głowacki, mgr inż. Marcin Krawczyk, dr hab. Piotr Kwiatkowski, Hanna Nowak-Radziejowska, Alicja de Rosset, Piotr Semka, dr Beata Skrzydlewska, dr hab. Adam Szpaderski, dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Dorota Ząbkowska. Zakończenie prac planowane jest w czerwcu t.r.

Tegoroczna uroczysta gala laureatów jubileuszowej edycji konkursu, uwzględniająca również w systemie nagród specjalnych obecne doświadczenia, przed którymi stanęły polskie muzea, ich Pracownicy oraz Goście, planowana jest na okres tegorocznej jesieni. Jeśli względy obiektywne nie pozwolą na zorganizowanie jej w tradycyjnej formule, odbędzie się w wersji on-line.

 

Życząc zdrowia i pomyślności, zapraszamy do śledzenia strony konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 40.

KONKURSU NA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2019

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, wyłaniania laureatów oraz sposób powoływania i działania jury konkursu.
 2. Przyznawana w konkursie nagroda nie jest „doroczną nagrodą” w rozumieniu §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012, poz. 610).
 3. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dalej NIMOZ).

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami oraz – wyrażenie uznania dla ich autorów.

§ 3

Adresaci konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.), których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 4

Kategorie konkursowe

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach:

 1. Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury
 2. Edukacja
 3. Projekty naukowo-badawcze 
 4. Nowe i zmodernizowane wystawy stałe
 5. Wystawy czasowe 
 6. Zarządzanie 

 

§ 5

Procedura składania zgłoszeń

 1. Prawo zgłaszania przedsięwzięć do konkursu ma muzeum, które jest ich organizatorem lub współorganizatorem (w takim wypadku – za jego pisemnie wyrażoną zgodą, dołączoną do karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to projektów wspartych finansowo w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których NIMOZ wypełnia rolę tzw. instytucji zarządzającej.
 3. Ocenie podlegają przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku edycji konkursu. Wyjątkiem są wystawy czasowe udostępniane publiczności do końca lutego następnego roku.
 4. Każde przedsięwzięcie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego przedsięwzięcia na części i ich zgłaszanie w różnych kategoriach.
 5. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie trzy przedsięwzięcia, każde w innej kategorii.
 6. Terminem składania zgłoszeń jest koniec lutego.
 7. Na zgłoszenie składają się: karta zgłoszeniowa oraz prezentacja w formacie pdf.
 8. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres sybilla@nimoz.pl
 9. Po dokonaniu formalnego sprawdzenia kompletności karty zgłoszeniowej, muzeum otrzyma hasło dostępu do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń.
 10. W elektronicznym systemie naboru zgłoszeń muzeum zamieszcza pełne zgłoszenie, tj. kartę zgłoszeniową oraz prezentację zgłaszanego przedsięwzięcia.
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Po przesłaniu karty zgłoszeniowej oraz prezentacji do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń, nie można dokonywać w nich zmian.
 13. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archiwum NIMOZ przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu dokumentacja nagrodzonych prac pozostaje w archiwum NIMOZ wieczyście, natomiast dokumentacja pozostałych zgłoszeń może ulec wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną przewidzianą prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz. U z 2018, poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015, poz. 1743).
 14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez NIMOZ w celu prowadzenia procedury konkursu.

 

§ 6

Jury

 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje jury.
 2. W jury zasiadają eksperci z zakresu kategorii konkursowych, rekomendowani przez dyrektora NIMOZ, powoływani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 2 lat.
 3. W skład jury wchodzi 11 członków. Skład jury jest podawany do wiadomości publicznej wraz z ogłoszeniem danej edycji konkursu.
 4. Pracami jury kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wybrani większością głosów przez członków jury. Dla ważności obrad wymagane jest kworum, stanowiące trzy piąte całkowitej liczby członków jury, w tym obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 5. Członkowie jury mogą być powoływani w trakcie trwania konkursu jedynie w przypadku, gdy któryś z członków zrezygnuje z członkostwa lub ze względów obiektywnych nie będzie mógł wypełniać swoich obowiązków. Powołanie następuje w trybie przewidzianym w ust.2
 6. Udział w pracach jury ma charakter honorowy. Członkom jury przysługuje zwrot kosztów podróży noclegów oraz wydatków na wyżywienie przy czym rozliczenie następuje na zasadach i w wysokości jakie są przewidziane przy wypłacaniu diet dla pracowników na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 r. poz. 167).

 

§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Jury konkursu dokonuje oceny zgłoszeń w dwóch etapach:

a)     etap 1: indywidualna ocena zgłoszeń przez jurora wg kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

b)     etap 2: kolektywna i ostateczna ocena w trakcie posiedzenia jury, obejmująca prezentację wyników pierwszego etapu oceny oraz wybór w drodze głosowania laureatów konkursu.

 1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek jury informuje o tym fakcie przewodniczącego oraz wstrzymuje się od oceny.
 2. Jury w każdej z kategorii przyznaje nagrodę oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia, ponadto, spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wyłania laureata nagrody głównej.
 3. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii, przyznać mniej wyróżnień lub nie przyznać ich w ogóle. Jury może nie przyznać nagrody głównej.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.
 5. Obrady jury są niejawne.
 6. Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach mają formę statuetki. Wyróżnienia mają formę dyplomu.
 7. Dyrektor NIMOZ, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może przyznać nagrodę specjalną, kierując się własną oceną dokonań muzealnych w danym roku edycji konkursu, również spoza zgłoszonych przedsięwzięć.
 8. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz publikowane w mediach dedykowanych Konkursowi.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestniczący w Konkursie udzielają NIMOZ prawa do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości zgłoszeń konkursowych lub ich opublikowania na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 1. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu, oraz za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu, oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.